Podatek od nieruchomości to opłata lokalna, pobierana przez samorządy gminne, którą zobowiązane są uiścić wszystkie osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej:

 1. będące właścicielami obiektów budowlanych lub nieruchomości podlegających opodatkowaniu;

 2. posiadające samoistnie nieruchomości lub obiekty budowlane;

 3. będące użytkownikami wieczystymi gruntów;

 4. posiadające nieruchomości (lub ich części) albo obiekty budowlane (lub ich części), stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawa opodatkowania.
 

Według ustawy opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

 1. budynki lub ich części;

 2. budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (innej niż działalność gospodarcza lub leśna);

 3. grunty nie objęte przepisami podatkiem rolnym;

 4. grunty objęte przepisami o podatku rolnym, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna.

Budynek w rozumieniu ustawy to obiekt budowlany umocowany w ziemi lub na ziemi, posiadający ściany oraz dach.

Budowla to natomiast obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury.
 

Wysokość podatku zależy od lokalizacji, powierzchni nieruchomości, a w niektórych przypadkach wartości początkowej obiektu.

Stawki podatku ustalane są przez radę gminy na podstawie uchwał, w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych, których w danym roku podatkowym nie mogą przekraczać.

Ponadto podatnicy zobowiązani są do składania właściwemu organowi (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta) formularzy sporządzonych według wzorów określonych uchwałą rady gminy, zawierających:

 • w przypadku osób fizycznych: informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania;

 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: deklaracje na podatek od nieruchomości w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Termin i sposób płatności.
 

Osoby fizyczne mogą spłacać podatek w 4 ratach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września oraz do 15 listopada roku podatkowego. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne zobowiązane są to opłaty do 15 dnia każdego miesiąca.

Wpłaty można dokonywać przelewem na konto bankowe lub gotówką w kasie urzędu gminy.
 

W przypadku gdy kwota nie przekracza 100 zł, podatek płacony jest jednorazowo w terminie pierwszej raty.

Zwolnienia.

Według ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych, z opłaty podatku od nieruchomości zwolnione są:

 • nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów samorządu terytorialnego;

 • nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych (pod warunkiem wzajemności);

 • drogi publiczne z zajętymi przez nie gruntami;

 • budowle wykorzystywane wyłącznie na potrzeby transportu publicznego;

 • budowle wykorzystywane wyłącznie do wytwarzania różnego rodzaju energii;

 • grunty zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne;

 • budynki gospodarcze związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, specjalnej produkcji rolnej lub działalnością leśną;

 • nieruchomości lub ich części związane z prowadzeniem placówek edukacyjno – oświatowych;

 • stanowiące własność Skarbu Państwa lub gminną grunty leśne, pod lasami oraz grunty pod budynkami związanymi z działalnością leśną;

 • budynki i grunty wpisane w rejestr zabytków;

 • nieruchomości lub ich części zwolnione z podatku na podstawie odrębnych ustaw.


Stawki podatku od nieruchomości w 2018 roku.

Obwieszczenie Ministra Finansów zawiera następujące maksymalne stawki podatku od nieruchomości na rok 2018:

 • podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,91 zł od 1 m2 powierzchni;

 • podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,63 zł od 1 ha powierzchni;

 • podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,48 zł od 1 m2 powierzchni;

 • Podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,04 zł od 1 m2 powierzchni;

 • podatek od budynków mieszkalnych - 0,77 zł 1 m2 powierzchni użytkowej;

 • podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

 • podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10, 80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

 • podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

 • podatek od budowli pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.