Jak prawidłowo odczytać księgę wieczystą?

Księga wieczysta jest ogólnodostępnym rejestrem, który zawiera opis stanu prawnego konkretnej nieruchomości. Znaleźć w niej można m. in. adres nieruchomości, dokładną powierzchnię, czy dane właściciela. Jest bardzo ważnym dokumentem, z którym koniecznie należy się zapoznać przed zawarciem umowy kupna – sprzedaży, czy umowy przedwstępnej.

 

Budowa księgi wieczystej

Księga wieczysta dzieli się na cztery działy, niezależnie od rodzaju nieruchomości, którego dotyczy.

 

Dział I

 • zawiera dane, umożliwiające dokładne oznaczenie nieruchomości, np. adres, powierzchnia, liczba kondygnacji, pomieszczeń;

 • oprócz tego znaleźć tam można jakie prawa przysługują właścicielowi nieruchomości, np. możliwość korzystania z parkingu, czy poruszania się po innych działkach.

Dział II

 • informacje dotyczące właściciela lub użytkownika wieczystego, jeśli właścicieli jest kilku, również wysokość ich udziałów

Dział III

 • mieszczą się w nim wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, wpisy
  o ograniczeniach związanych z rozporządzaniem nieruchomością i innych prawach osobistych oraz o roszczeniach z nią związanych, np. służebności gruntowych i przesyłu oraz ewentualnych egzekucji z nieruchomości

 • szczególnie ważny dla nabywców,

Dział IV

 • zawiera wpisy dotyczące ewentualnego obciążenia nieruchomości hipoteką

 • również ważny dla nabywców dział

 

Gdzie szukać księgi wieczystej?

Sprzedający powinien podać nam odpowiedni numer księgi wieczystej danej nieruchomości. Księga wieczysta jest dostępna w wersji papierowej w sądzie rejonowym właściwym ze względu na położenie nieruchomości. Każdy zainteresowany może zgłosić się do wydziału
wieczysto – księgowego takiego sądu, bez żadnych wcześniejszych zezwoleń i poprosić o odpis zwykły, zawierający aktualne wpisy. W Lublinie
Sąd Rejonowy Lublin – Zachód oraz Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Świdniku.

Drugą możliwością jest forma elektroniczna. Wchodząc na stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości www.ekw.ms.gov.pl również należy podać numer księgi wieczystej nieruchomości.
Na stronie internetowej można złożyć także wniosek o odpis, wyciąg lub zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej, zrealizować płatność, pobrać dokument w formacie PDF. W odpowiedzi otrzymasz e-mail z linkiem, pod którym możesz pobrać dokumenty w formacie PDF. Z linku możesz korzystać wielokrotnie. Można również sprawdzić, czy odpisy, wyciągi i zaświadczenia o zamknięciu księgi, uzyskane drogą elektroniczną, są aktualne i prawdziwe.

Warto wspomnieć również, iż wersji papierowej nieaktualne wpisy podkreślone są na czerwono, natomiast w elektronicznej – umieszczone na szarym tle.


Jak założyć księgę wieczystą?

Istnieją dwa sposoby.

1. Jeżeli księga nie została wcześniej założona, przy sporządzaniu aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży może to zrobić notariusz, np. w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Notariusz może bowiem założyć księgę wieczystą tylko przy okazji innej czynności związanej z nieruchomością.
 

Jakie są koszty?

 • opłata sądowa - 60 zł,

 • wpis prawa własności - 200 zł,

 • odpis aktu notarialnego - 6 zł + VAT za stronę,

 • taksa notarialna ok. - 200 zł + VAT .

Koszty tej transakcji ponosi kupujący.

2. Innym sposobem jest założenie księgi wieczystej osobiście w siedzibie sądu rejonowego właściwego dla nieruchomości, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku.

 

Co jeszcze oprócz wniosku?

 • dokument potwierdzający prawo własności do danej nieruchomości, tj. oryginał aktu notarialnego lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej;

 • dowód uiszczenia opłaty sądowej w kasie sądu w wysokości 60 zł;

 • należy także zapłacić za wpis prawa własności - 200 zł;

Istotnym jest, że należy oddać do sądu akt notarialny w oryginale. Można uzyskać odpis u notariusza, który pierwotnie spisał akt notarialny sprzedaży i jest to koszt 18 zł + VAT.
 

Ważne!

Każdy wpis w księdze wieczystej jest dokonywany na wniosek osoby uprawnionej, za zgodą sądu. W dniu, pojawienia się wniosku w sądzie jest on automatycznie rejestrowany i opatrywany numerem ewidencyjnym. Numer ten jest następnie wpisywany do księgi, tzw. wzmianka. Przeglądając księgę, warto zwrócić uwagę na tego typu wzmianki i dowiedzieć się czego złożony wniosek dotyczy.
 

Rękojmia wiary publicznej

W stosunku do danych zawartych w księgach wieczystych istnieje domniemanie zgodności ze stanem prawnym, tzw. rękojmia wiary publicznej. Należy przez to rozumieć, że wszelkie informacje przyjmuje się za prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem, a transakcje na nich oparte za wiążące.