Przy sprzedaży nieruchomości musimy liczyć się z koniecznością zgromadzenia niezbędnych dokumentów, bez których sprzedaż ta nie będzie możliwa. Ich liczba zależeć będzie przede wszystkim od rodzaju sprzedawanej nieruchomości. Zazwyczaj można je zebrać w ciągu kilku dni, lecz warto zatroszczyć się o to wcześniej. Skorzystanie w tej sytuacji z usług biura nieruchomości, niesie za sobą wiele korzyści, gdyż pośrednik nie tylko wskaże nam listę potrzebnych zaświadczeń, lecz także pomoże w przeprowadzeniu całego procesu.

 

Czym w szczególności zajmie się pośrednik?

     Zweryfikuje jakie dokumenty będą niezbędne do zawarcia transakcji oraz zgromadzi je. W przypadku gdy wystąpią jakiekolwiek braki, bądź nieprawidłowości, doradzi jak je skorygować. Pomoże również w ustaleniu wielu ważnych kwestii, takich jak określenie aktualnych opłat związanych z eksploatacją lokalu, czy też zakresu przeprowadzonych i przyszłych remontów, bądź inwestycji w spółdzielni lub administracji. Dodatkowo pośrednik pomoże w dokonaniu pomiaru lokalu i sporządzeniu jego planu, gdy będzie to koniecznie. Poza tym, zarówno Kupujący jak i osoba sprzedająca nieruchomość mogą liczyć na gwarancję przeprowadzenia bezpiecznej transakcji oraz pełną odpowiedzialność za nią.

 

Jakie dokumenty są niezbędne przy sprzedaży mieszkania?

     Głównym dokumentem, bez którego transakcja nie może się odbyć, jest – umowa kupna, zamiany lub darowizny sporządzona w formie aktu notarialnego.

Podstawowe informacje o danej nieruchomości znajdują się w księdze wieczystej, prowadzonej przez sąd rejonowy, właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, bądź też na stronie internetowej – www.ekw.ms.gov.pl. Uzyskamy je poprzez podanie odpowiedniego numeru księgi wieczystej. Warto także zaznaczyć, że brak numeru KW nie jest przeszkodą. W takiej sytuacji notariusz zamieszcza w akcie notarialnym wniosek o założenie księgi wieczystej dla danej nieruchomości.

 

Inne niezbędne dokumenty ze względu na rodzaj nieruchomości:

 

 1. Mieszkanie spółdzielcze własnościowe:

 • przydział lokalu ze spółdzielni,

 • aktualne zaświadczenie ze spółdzielni, że sprzedający jest członkiem spółdzielni i że przysługuje mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

 • zaświadczenie o braku zaległości finansowych właściciela mieszkania w stosunku do spółdzielni,

 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w mieszkaniu.

 

 1. Mieszkanie własnościowe

 • aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości,

 • dokument stwierdzający nabycie prawa do lokalu, tj.

  • akt notarialny zakupu nieruchomości,
  • akt notarialny stwierdzający otrzymanie nieruchomości na zasadzie darowizny lub
  • postanowienie sądu o nabyciu prawa do lokalu w spadku,
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w mieszkaniu.

     W przypadku jeżeli mieszkanie zostało nabyte drogą darowizny lub spadku konieczne będzie także zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od spadków i darowizn.

Jak wcześniej wspomniałem nie ma konieczności, aby mieszkanie posiadało KW, ale jeżeli nabywca chce ją założyć, to dodatkowo konieczne będzie zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym spółdzielczym prawie do lokalu z wyszczególnieniem powierzchni lokalu, rodzaju pomieszczeń oraz pomieszczeń przynależnych wraz z powierzchniami oraz braku przeciwwskazań do założenia KW. Zaświadczenie to przedkłada obecny Właściciel mieszkania.

W większości przypadków nieruchomość kupuje się na kredyt, więc Kupujący musi mieć umowę kredytową ( dokument).

 

Umowa = Akt notarialny

     W przypadku umowy sprzedaży bądź kupna nieruchomości należy pamiętać, że musi być sporządzona wyłącznie w formie aktu notarialnego. W tym celu należy zwrócić się do notariusza, który obowiązany jest czuwać nad prawidłowością całego procesu, w tym także zbadać wszelkie zgromadzone dokumenty i ich kompletność.

Obie strony transakcji muszą legitymować się dowodami osobistymi. Notariusz odczytuje stronom akt notarialny. Istnieje możliwość wcześniejszego przedstawienia go stronom w celu wniesienia ewentualnych poprawek lub uwag. W sytuacji wątpliwości strony mogą także poprosić notariusza o wyjaśnienie niezrozumiałych kwestii. Jeżeli strony nie zgłaszają zastrzeżeń, wówczas podpisują dokument łącznie z notariuszem i od tego momentu transakcję uważa się za dokonaną. Oryginał umowy pozostaje przez okres 10 lat u notariusza, natomiast strony otrzymują wypisy.

Rola jaką notariusz odgrywa w tym procesie jest kluczowa. Powinien on także złożyć wniosek do właściwego Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu danych nowego właściciela do ksiąg wieczystych oraz pobrać należne opłaty.

 

Warto pamiętać!

 1. Tylko właściciel może sprzedać nieruchomość.

 2. Jeżeli właścicieli jest kilku – wszyscy muszą przystąpić do aktu notarialnego.

 3. Jeżeli kupujących jest kilku – również wszyscy muszą przystąpić do aktu notarialnego.

 4. Każda ze stron może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi mieć jednak bezwzględnie formę aktu notarialnego.

 

     W przypadku wątpliwości związanych z gromadzeniem koniecznych dokumentów oraz ich rodzajem ( w zależności od rodzaju transakcji) służymy pomocą i zachęcamy do kontaktu z Biurem.